Dostęp do informacji publicznej oraz BIP – sprzeczności, problemy interpretacyjne i orzecznictwo

Dostępne terminy

Opis szkolenia

„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji publicznej po jego wcześniejszej odmowie ich udzielenia”. „Prezydent RP oraz prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zostali zobowiązani przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do rozpatrzenia wniosków o udzielenie informacji publicznej – po wcześniejszej odmowie ich udzielenia”. To niewielka część publikacji prasowych informujących o tym, iż podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznych nie udzielają ich lub nie wiedzą co, jak i kiedy przekazywać. Ta niewiedza skutkuje licznymi procesami w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych powodującymi niepotrzebny stres dla występujących stron oraz poczucie obywateli, iż „władza stara się coś ukryć”.

Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom kompletu praktycznej wiedzy potrzebnej do zgodnego z prawem odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji publicznej. Po szkoleniu każdy z uczestników będzie wiedział jakie informacje podlegają upublicznieniu, jak wygląda procedura upublicznienia, jak odpowiadać na wnioski o podanie informacji publicznej i w jakiej formie należy przekazywać informacje.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zgodny z prawem przebieg procesu udzielania informacji publicznych we wszystkich instytucjach realizujący zadania publiczne – a jak pokazuje orzecznictwo WSA kategoria „podmiotów realizujących zadania publiczne” jest bardzo szeroka.

Program szkolenia

1. Pojęcie „informacji publicznej”:
a. Czym jest „sprawa publiczna”;
b. Posiadanie i brakowanie informacji;
c. Interpretacja art. 6 udip;
d. Wyłączenie udostępnienia ze względu na odrębne procedury dostępu do informacji o sprawach publicznych („tryby samorządowe”; „tryby urzędowe”);
e. Przetworzenie informacji publicznej jako przesłanka ograniczenia dostępu do informacji;
f. Kwalifikacja informacji publicznej do udostępnienia, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w dostępie do informacji publicznej;
g. Specyfika wyłączeń ustawowych;
h. Kategorie dokumentu, nośnik informacji; faktyczny brak utrwalenia informacji;
i. Dokumentacja RODO jako informacja publiczna;
j. Kwalifikacja konkretnych dokumentów i ich treści;
k. Specyfika żądań „poszukiwawczych”.

2. Tryby dostępu do informacji publicznej:
a. Dostęp do informacji poprzez stronę podmiotową BIP, zasada pierwszeństwa dostępu do informacji poprzez BIP – związek z trybem wnioskowym;
b. Inne pozawnioskowe tryby udostępniania informacji;
c. Udostępnianie informacji na wniosek:
i. Forma wniosku a dalsza procedura postępowania – badanie minimum treści wniosku;
ii. Zakres informacji objętej żądaniem: informacje proste, informacje przetworzone, informacje przekształcone;
iii. Bieg terminów na załatwienie wniosku;
iv. Problematyka kosztów dodatkowych;
v. Formy działania podmiotu zobowiązanego do udostępniania informacji publicznych (czynności materialno-techniczne, decyzja odmowna lub umarzająca, pisma informacyjne);
d. Procedura postępowania w sprawie wydania decyzji o odmowie i jej specyfika;
e. Decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej – specyfika treści decyzji w zależności od przesłanki;
f. Bezczynność i przewlekłość postępowania;
g. Rażące naruszenie prawa i jego skutki dla zobowiązanego na podstawie udip.

3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej:
a. Implementacja dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego;
b. Relacja między wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej a wnioskiem o ponowne jej wykorzystanie;
c. Informacja publiczna, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego a udostępnianie danych osobowych;
d. Zagadnienie przekazania przez podmiot zobowiązany zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium informacji publicznej.

4. Procedura postępowania z wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej:
a. Forma i zakres wniosku, wymogi formalne;
b. Merytoryczne rozpoznanie wniosku;
c. Udostępnienie informacji i odmowa udostępnienia;
d. Uprawnienia wnoszącego wniosek;
e. Uprawnienia zobowiązanego do dostarczenia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania;
f. Zasady odpłatności.

5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.