Odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji sektora publicznego

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Z procedurą odmowy udzielenia informacji publicznej mamy do czynienia w przypadku, gdy dana informacja jest informacją publiczną lecz na jej udostępnienie nie zezwala objęcie jej tajemnicami ustawowo chronionymi oraz potrzeba ochrony prywatności i danych osobowych. Ważne jest odróżnienie sytuacji kiedy organ może wydać decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej od sytuacji w której organ de facto – nie spełnia żądania zawartego we wniosku i informuje o tym wnioskodawcę. Odrębnym przypadkiem nieudzielenia informacji (ale nie odmowy jej udzielenia) jest sytuacja w której, informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku.

Na szkoleniu odpowiemy na pytanie jak zgodnie z prawem odmówić dostępu do informacji publicznej i informacji sektora publicznego. Omówimy formalne przesłanki odmowy udostępnienia i materialne przesłanki odmowy (takie jak brak szczególnie istotnego interesu publicznego w przypadku informacji przetworzonej, tajemnice ustawowo chronione, prywatność osoby fizycznej oraz osób pełniących funkcje publiczne). Wyjaśnimy również wymogi formalne wydania decyzji odmownej.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w udostępnianie informacji publicznej i informacji sektora publicznego w samorządzie terytorialnym, w organach państwowych, państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w obrębie innych podmiotów zobowiązanych do udostępniania i przekazywania informacji publicznej.

 

Program szkolenia

1. Informacja publiczna a informacja sektora publicznego:
a. Definiowanie informacji publicznej i informacji sektora publicznego;
b. Czynności materialno-techniczne zobowiązanego;
c. Wszczęcie postępowania nakierowanego na uzyskanie informacji – obowiązki adresata wniosku;
d. Odmienność trybów udostępniania i przekazywania informacji – skutki w zakresie identyfikacji żądania;
e. Wyłączenie trybu udip i upwisp;
f. Wyłączenia podmiotowe i ich względność na podstawie upwisp.

2. Wyłączenia przedmiotowe na tle praktyki udostępniania informacji publicznej i informacji sektora publicznego:
a. Udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu organu publicznego:
i. dokument urzędowy,
ii. materiał urzędowy,
iii. dokument prywatny,
iv. dokument roboczy,
v. dokument wewnętrzny;
b. Wyłączenia ustawowe.

3. Przesłanki ograniczenia dostępu i przekazania informacji publicznej i informacji sektora publicznego:
a. Ochrona informacji niejawnych;
b. Ochrona tajemnic ustawowo chronionych:
i. ochrona tajemnic zawodowych,
ii. ochrona tajemnic quasi-klauzulowych,
iii. ochrona tajemnic funkcyjnych,
iv. tajemnice ustawowo chronione a tajemnice prawnie chronione,
v. tajemnica prywatna jako podstawa ograniczenia (modelowe ujęcie);
c. Ochrona prywatności;
d. Prywatność a ochrona danych osobowych (współstosowanie uodo);
e. Eliminacja danych z dokumentu;
f. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa;
g. Ochrona własności intelektualnej;
h. Zakres zadań ustawowych i jego znaczenie w kontekście przekazania informacji sektora publicznego;
i. Brak szczególnie istotnego interesu publicznego jako przesłanka ograniczenia – specyfika i model;
j. Konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności jako przesłanka ograniczenia (zasadność stosowania w odniesieniu do wniosku dotyczącego umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego).

4. Wydanie decyzji o odmowie:
a. Procedura;
b. Względność terminów;
c. Wzorce i ich charakterystyka ze względu na przesłankę ograniczenia;
d. Postępowanie odwoławcze;
e. Odpowiedź na skargę.

5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.