Kancelaria tajna i niejawna – otwarcie, prowadzenie, przekazanie – warsztaty praktyczne

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Zorganizowanie sprawnego i zgodnego ze wszystkimi obowiązującymi przepisami obiegu informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej jest procesem skomplikowanym. Podczas szkolenia prowadzący przedstawi zasady i reguły poprawnego przetwarzania informacji niejawnych w jednostce. Zaprezentuje dzienniki kancelaryjne oraz pozostałe narzędzia kancelaryjne, a także prawidłowy sposób rejestrowania dokumentów niejawnych i organizacji ich obiegu. Przedstawi również zasady przekazania obowiązków kierownika kancelarii oraz najczęściej popełniane podczas tego procesu błędy.

Tematami przewodnimi szkolenia będą: poprawne przetwarzanie informacji niejawnych, ze szczególnym naciskiem na prawidłowe wytwarzanie, rejestrowanie i wysyłanie dokumentów niejawnych.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za ewidencję i obieg dokumentów niejawnych w jednostce – w szczególności do kierowników i pracowników kancelarii tajnych, pracowników kancelarii niejawnych i punktów obsługi materiałów niejawnych, osób odpowiedzialnych za ewidencję i obieg dokumentów niejawnych w jednostce.

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie:
a. obowiązujące akty prawne;
b. podstawowe definicje.

2. Osoby funkcyjne:
a. Kierownik Jednostki Organizacyjnej;
b. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
c. Kierownik i personel kancelarii tajnej.

3. Przekazanie obowiązków Kierownika Kancelarii.

4. Urządzenia kancelaryjne:
a. dzienniki i rejestry;
b. pieczęcie.

5. Sposób i trybu przetwarzania informacji niejawnych:
a. klasyfikowanie informacji niejawnych;
b. przetwarzanie dokumentów niejawnych;
c. oznaczanie dokumentów;
d. rejestrowanie dokumentów niejawnych;
e. wysyłanie dokumentów niejawnych;
f. obieg dokumentów niejawnych.

6. Archiwizacja i niszczenie dokumentów.

7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.